Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

3. MEĐUNARODNI TRIJENALE GRAFIKE LIVNO

3. MEĐUNARODNI TRIJENALE GRAFIKE LIVNO

3. MEĐUNARODNI TRIJENALE GRAFIKE LIVNO

Granice slobode / The Limits of Freedom

26.lipnja 2023. – 1. listopada 2023.

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, organizator Međunarodnog trijenala grafike Livno za 3. Trijenale grafike koje će se održati od 26. lipnja do 1. listopada 2023. godine  objavljuje svoju temu: Granice slobode / The Limits of Freedom

Prateći ne samo aktualna zbivanja već imajući u vidu čovjekovu elementarnu potrebu za slobodom izražaja nameće se iskonsko pitanje o poimanju slobode i u današnjim vremenima. Organizator želi da umjetnici kroz umjetničku slobodu progovore ne samo o idealu već o  čovjekovoj temeljnoj potrebi za slobodnim činom.

Sloboda. Vrlo snažna riječ koja je u svojoj biti vrlo krhka i višeznačna.

Možda je najbolja definicija slobode – sloboda ljudskog duha. No kod tako relativnog pojma, jasno je da će sloboda za različite ljude podrazumijevati različita stanja i osjećaje.

Snaga umjetnosti je da si beskompromisno uzima za pravo progovoriti o individualnosti, o stanju društva, o osobnim promišljanjima i koliko god ona ponekad bila i revolucionarna, razgolićuje kolektivnu svijest i u konačnici spaja ljude.

U sklopu 3. Međunarodnog trijenala grafike Livno želimo da umjetnici izraze njihovo viđenje vlastite slobode, slobode duha i granice slobode.  Umjetnost je medij  koji omogućuje slobodu izraza i podsjeća  čovjeka da su granice samo  u nama.

3. Međunarodni trijenale grafike Livno kao polje novih sučeljavanja raznih vidova umjetničke slobode zasigurno će biti vitalna refleksija o poticajnim impulsima tradicionalne grafičke prakse koja u suvremenoj umjetnosti ima svoju regenerirajuću dimenziju.

 

3rd International Triennial of Graphic Arts in Livno

The Limits of Freedom

June 26 – October 1, 2023

The Franciscan Museum and Gallery Gorica Livno, organiser of the International Triennial of Graphic Art Livno, announces the topic “The Limits of Freedom” for the 3rd Triennial of Graphic Art, which will be held from June 26th to October 1st of the year 2023.

Following not only current events, but also having the fundamental human need for freedom of expression in mind, the primordial question of the notion of freedom arises also in present times. The organiser wishes that artists, through artistic freedom, speak not only of ideals, but also of the fundamental human need for the free act.

Freedom. A very powerful word that is very fragile and ambiguous in its essence.

Perhaps the best definition of freedom is the freedom of human spirit. However, with such a relative notion, it is clear that freedom means different circumstances and feeling for different people.

The power of art is that it uncompromisingly takes it upon itself to speak of individuality, of the state of society, of personal reflections, and as revolutionary as it may sometimes be, it exposes the collective consciousness and ultimately unites people.

Within the 3rd International Triennial of Graphic Art Livno, we want artists to express their vision of their own freedom, freedom of spirit, and the limits of freedom. Art is a medium that allows freedom of expression and reminds people that the boundaries are only within us.

The 3rd International Triennial of Graphic Art Livno as a field of new confrontations of various forms of artistic freedom will certainly be a vital reflection on stimulating impulses of traditional graphic practice, which has its regenerating dimension in contemporary art.