Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

2. MEĐUNARODNI TRIJENALE GRAFIKE LIVNO

2. MEĐUNARODNI TRIJENALE GRAFIKE LIVNO

2. MEĐUNARODNI TRIJENALE GRAFIKE LIVNO

Multioriginal kao poticaj novim vizualnim istraživanjima

2. međunarodni trijenale grafike Livno
26. lipnja – 1. studenoga 2020.
www.fmgg-livno.com

Pozitivni dojmovi sudionika i publike nakon uspješno realiziranoga 1. međunarodnoga trijenala grafike Livno stvorili su dobru podlogu daljnjem radu, poticanju i promociji umjetnosti multioriginala u Bosni i Hercegovini. Kultura, kao društveni fenomen koji je zahvatio sve segmente našega života, mora svojim mehanizmima ukazivati i utjecati na način življenja – mijenjati život i uljepšavati ga. I upravo u teškim trenutcima ona život podiže u neku drugu dimenziju i daje mu nov smisao. Svjedoci smo neobičnih prilika koje su zahvatile čitav svijet i svima temeljito promijenile način života. Sve ono što je bilo normalno i dostupno postalo je opasnost i zabrana. Pojavom koronavirusa na trenutak je zastao cijeli svijet. U duhu postojećega stanja i naslovnica kataloga predstavlja trijenale u jednoj novoj, naizgled prividnoj realnosti.
Iznimna grafička produkcija u Bosni i Hercegovini već je bila prekinuta ratom devedesetih godina XX. stoljeća, no ratna zbivanja nisu zatomila kreativnost umjetnika, nego su domaću umjetničku scenu samo gurnula s kolosijeka aktualnih grafičkih zbivanja. Pokretanjem nove platforme za promociju grafičke umjetnosti bosanskohercegovački su umjetnici dobili priliku intenzivnije se uključiti u međunarodnu grafičku produkciju i zajedno sa svojim kolegama iz cijeloga svijeta u svojoj zemlji posvjedočiti o mogućnostima i refleksijama aktualnoga grafičkoga otiska.

Na samu početku 2020. godine stvoren je život u jednoj novoj realnosti i mnoge su kulturne institucije, restrikcijama usprkos, nastojale prilagoditi svoje aktivnosti novonastaloj situaciji kako bi nastavile sa svojim umjetničkim programima. Splet okolnosti i popuštanje higijensko-epidemioloških mjera učinili su da se 2. međunarodni trijenale grafike Livno ipak održi prema predviđenom programu i terminu.
Jedan od ciljeva Međunarodnoga trijenala grafike Livno jest da u jeci popularizacije suvremene umjetnosti pokuša biti barem malo drukčije od ostalih sličnih manifestacija. Usprkos razvitku novih grafičkih tehnologija i proširenju suvremene grafičke prakse ovom se manifestacijom želi pridonijeti očuvanju tradicionalnih grafičkih vještina koje polako iščezavaju. To ne znači da ova manifestacija ne će pratiti aktualne suvremene trendove i da autorima ne će dopustiti da tradicionalni grafički medij prikažu kroz prizmu suvremenih tendencija. Kako bi se što bolje rasvijetlila trenutačna i buduća pozicija tradicionalne grafičke prakse u postojećoj grafičkoj produkciji u regiji i svijetu, u sklopu programa 2. međunarodnoga trijenala grafike Livno u listopadu 2020. bit će organiziran znanstveni skup o temi Perspektiva tradicionalne grafičke prakse u suvremenom grafičkom identitetu.
Na 2. međunarodnome trijenalu grafike Livno izlažu 73 autora iz 34 zemlje svijeta. Raspon sudionika doista je velik. S jedne su strane međunarodno priznati i istaknuti profesori grafičke umjetnosti čija djela svjedoče o velikom iskustvu i izvrsnosti metiera, a s druge mladi perspektivni autori u čijim se radovima osjeća zanos grafičkoga propitkivanja snažne sugestivne simbolike. Različitost likovnih poetika doprinosi dinamičnosti grafičkoga dijaloga koji se ne nadmeću, nego su sinkronizacija kreativnosti.

Pristigli radovi koji su prikazani na 2. međunarodnom trijenalu grafike Livno svjedoče kako se propitkivanjem tradicionalnoga medija još uvijek mogu donijeti vitalna promišljanja, a istodobno kako ona u korespondenciji sa suvremenim medijem može biti vrlo poticajna u novim vizualnim istraživanjima, što pridonosi uvijek aktivnu, plodonosnu i inspirativnu stvaralačkom ozračju. Zbog globalne krize prouzročene pandemijom i zatvaranja granica kao i mnogih mjera predostrožnosti, velik broj prijavljenih autora nije bio u mogućnosti poslati svoje radove. Kao prateći program Trijenala, ove se godine priređuje izložba akademskoga grafičara i slikara Ivice Šiška, umjetnika istančane grafičke poetike i čovjeka koji prati i potpomaže rad našega muzeja od njegova osnutka 1995. godine. Izložba Ivice Šiška u sklopu 2. međunarodnoga trijenala grafike Livno stvaralački je rezime – zaokružena priča polustoljetnoga kontinuiranoga umjetničkoga djelovanja.

Međunarodni trijenale grafike Livno želi biti polje interakcije tradicionalnoga i suvremenoga na kojem će se ispreplitati i nadograđivati umjetnička iskustva različitih grafičkih škola, a stvorena međunarodna grafička zbirka, koja je i ove godine obogaćena vrijednim donacijama, poslužit će kao inspirativno mjesto edukacije novim grafičkim naraštajima. Grafička panorama multioriginala 2. međunarodnoga trijenala grafike Livno opravdava ustrajnost originalne grafike i u suvremenu vremenu ukazuje na njezinu određenu mijenu, traganje i razvoj, a napose se zrcali nepresušan zanos u propitkivanju novih izražajnih mogućnosti multioriginala.

2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno

Multi-original as a stimulus to new visual research

2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno
June 26 – November 1, 2020
www.fmgg-livno.com

Positive impressions of the participants and the audience after the successful realization of the 1st International Triennial of Graphic Arts in Livno created a good basis for further work, encouragement and promotion of the art of multi-originals in Bosnia and Herzegovina. Culture, as a social phenomenon that has affected all segments of our lives, must by its mechanisms indicate and influence the way of living – change life and beautify it. And it is in difficult moments that it raises life to another dimension and gives it a new meaning. We are witnessing unusual opportunities that have taken over the whole world and fundamentally changed everyone’s way of living. Everything that was normal and available became a danger and a ban. With the appearance of the corona virus, the whole world stopped for a moment. In the spirit of the current situation, the cover of the catalogue also presents Triennial in a new, seemingly apparent reality.
Exceptional graphic production in Bosnia and Herzegovina was already interrupted by the war in the 1990s, but the war did not stifle the artist’s creativity, but only pushed the domestic art scene off the track of current graphic events. With the launch of a new platform for the promotion of graphic art, the BiH artists were given the opportunity to become more involved in international graphic production and, together with their colleagues from all over the world, testify about the possibilities and reflections of the current graphic print.
At the very beginning of 2020, life was created in a new reality and many cultural institutions, despite restrictions, tried to adapt their activities to the new situation in order to continue with their artistic programs. The combination of circumstances and the relaxation of hygienic-epidemiological measures made the 2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno to still take place according to the planned program and date.
One of the goals of the International Triennial of Graphic Arts in Livno is to try to be at least a little different from other similar events in the midst of the popularization of contemporary art. Despite the development of new graphic technologies and the expansion of modern graphic practice, this event aims to contribute to the preservation of traditional graphic skills that are slowly disappearing. This does not mean that this event will not follow current contemporary trends and that it will not allow authors to present the traditional graphic medium through the prism of contemporary tendencies. In order to better shed light on the current and future position of traditional graphic practice in existing graphic production in the region and the world, as part of the program of the 2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno in October 2020, a scientific conference on Perspectives of traditional graphic practice in contemporary graphic identity will be organized.
74 authors from 34 countries in the world are exhibiting at the 2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno. The range of participants is really large. On the one hand, there are internationally recognized and prominent professors of graphic art whose works testify to the great experience and excellence of metiers, and on the other, there are young promising authors in whose works one can feel the enthusiasm of graphic questioning of strong suggestive symbolism. The diversity of artistic poetics contributes to the dynamism of graphic dialogue, which do not compete, but are a synchronization of creativity.
The submitted works presented at the 2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno testify that questioning the traditional media can still bring vital reflections, and at the same time that in correspondence with modern media can be very stimulating in new visual research, which contributes to always active, fruitful and an inspiring creative atmosphere.
Due to the global crisis caused by the pandemic and the closure of borders, as well as many precautionary measures, a large number of registered authors were unable to submit their works.
As an accompanying program of the Triennial, this year there is an exhibition of academic graphic artist and painter Ivica Šiško, an artist of refined graphic poetics and a man who follows and supports the work of our museum since its founding in 1995. Ivica Šiško’s exhibition as part of the 2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno is a creative summary – a complete story of half a century of continuous artistic activity.
The International Triennial of Graphic Arts in Livno wants to be a field of interaction between traditional and contemporary, where the artistic experiences of various graphic schools will be intertwined and upgraded, and the created international graphic collection, which is enriched with valuable donations this year, will serve as an inspiring place for educating new graphic generations. The graphic panorama of the multi-original of the 2nd International Triennial of Graphic Arts in Livno justifies the persistence of the original graphic and, in modern times, points to its certain change, search and development, and especially reflects the inexhaustible enthusiasm in questioning the new expressive possibilities of the multi-original.