Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Arheološka iskopavanja

Arheološka iskopavanja

Ime lokaliteta: Rapovine

Položaj: Groblje
Voditelj istraživanja: Marija Marić Baković
Institucija: Franjevački muzej i galerija Gorica Livno
Vrijeme istraživanja: 2012., 2013.

Vrsta istraživanja: sustavno iskapanje
Kronološka atribucija lokaliteta: IX./X. do XVII. st.

O LOKALITETU I TIJEKU ISTRAŽIVANJA

U organizaciji FMGG-Livno na aktualnom katoličkom groblju u Rapovinama kraj Livna, istraženi su ostaci srednjovjekovne crkve. Iskopavanja su se odvijala u tri kampanje između 2010. i 2013. godine. Uz temeljne ostatke arhitekture crkve na lokalitetu su nađeni brojni ulomci kamenog namještaja. Epigrafskim obilježjima natpisa na arhitravu te ukrasnim stilom reljefno ukrašenih ulomaka gradnja crkve se stavlja pred kraj 9. i početak 10. st., u vrijeme hrvatskog kneza Branimira i njegovog sljedbenika na prijestolju, Muncimira. Prema latinskom natpisu na gredi oltarne pregrade, dedikant i donator, pripadnik onodobne livanjske vlastele, crkvu je posvetio Petru Apostolu. Topografska karta Livna i okolice (1686.-1689.) prikazuje crkvu sv. Petra. Sasvim sigurno se radi o istoj crkvi kojoj su pripadali ulomci crkvenog namještaja. Istoimeni titular na gredi crkvene pregrade i toponomastički zapis na karti iz 17. st., upućivali su da je crkva posvećena apostolu Petru bila u kultu u kontinuitetu od ranog srednjeg vijeka do kraja 17. st. kada je srušena uslijed krajiških napada (između 1686. i 1689. godine). U svojoj osnovi crkva je pravougaona naosa, orijentacije istok-zapad, s istaknutom polukružnom apsidom na istoku. Unutrašnjost crkve imala je popločane podove i ožbukanu unutrašnjost. Sačuvan je fragmenti žbuke bojane plavom, crvenom i oker bojom. U arhitekturu crkve inkorporirane su antičke spolije iz neke rimske građevine, ali i nadgrobni spomenici. Tijekom dužeg kontinuiteta trajanja crkva je doživjela najmanji dvije značajnije obnove. Uz srednjovjekovnu crkvu istraženo je i groblje. Sukladno nalazima iz grobova najstariji ukopi uz crkvu datirani su u kasni srednji vijek (14. i 15. st.) i početak novoga (16. st.). Prema obilježjima nadgrobnih spomenika na groblju kontinuitet ukapanja se nastavio do današnjeg doba. Nakon što je arheološko područje na groblju u Rapovinama proglašeno Nacionalnim spomenikom BiH, pokapanje u tom dijelu groblja je zabranjeno. Temeljni ostaci arhitekture crkve su konzervirani i restaurirani.