Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Arheološko istraživanje predromaničke crkve sv. Petra u Rapovinama

Arheološka izložba

Organizator izložbe: FMGG – Livno
Autorica izložbe: Marija Marić Baković

Mjesto održavanja: FMGG Livno, polivalentna dvorana, Gorička cesta b. b.
Vrijeme održavanja: 23.11. 2018. do 1.6.2019.
Opseg: arheološki eksponati (ulomci crkvenog namještaja i arhitekture, nadgrobni spomenici, nalazi iz grobova: dijelovi nošnje, numizmatika, nabožni predmeti), likovni prilozi na devet roll up panoa i šest plakata u okvirima.
Vrsta: arheološka izložba

Korisnici: sve kategorije korisnika

U Rapovinama, nedaleko od Livna, na aktualnom katoličkom groblju, u organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno, istraženi su ostatci srednjovjekovne crkve posvećene sv. Petru. Iskopavanja su se odvijala u tri kampanje, između 2010. i 2013. godine. Izložbom se prezentiraju rezultati sustavnih arheoloških istraživanja kojima su istraženi ostatci temelja crkvene arhitekture te kasnosrednjovjekovni i novovjekovni grobovi uz crkvu. Analizom ostataka arhitekture te pokretnih nalaza određene su glavne značajke crkve koja je do kraja 17. stoljeća, kada je srušena, doživjela najmanje dvije obnove i pregradnje. Stilsko-kronološki obrađeni su ulomci predromaničke oltarne pregrade koji su datirani pred kraj 9. i početak 10. stoljeća, u vrijeme gradnje crkve. Apostolu Petru, izvornomu titularu crkve čije se ime nalazi na gredi oltarne pregrade, crkva je bila naslovljena sve do njezina rušenja. Tijekom kasnoga srednjega vijeka uz crkvu se oblikovalo groblje koje je u uporabi do današnjih dana i najstarije je aktualno groblje na livanjskome području.