Radno vrijeme: 9:00 – 15:00 h

Gorička cesta b. b.

BiH – 80101 Livno

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka

Početci arheološke zbirke sežu gotovo do sredine XIX. stoljeća, kada je sagrađen i osnovan samostan sv. Petra i Pavla na Gorici. Sakupljačkom aktivnosti franjevaca oformljena je Franjevačka zbirka samostana na Gorici u Livnu, u koju je pohranjivana i arheološka građa.

Arheološka zbirka posebno je obogaćena od kraja 1980-ih godina. Tomu su, osim slučajnih nalaza iz Vašarovina, Suhače i Prispa, pridonijela arheološka iskapanja na Rešetarici i na Groblju sv. Ive u Livnu. Nakon što su u listopadu 1995. godine stvoreni uvjeti za formiranje suvremenoga FMGG-a, zbirka arheoloških spomenika oformljena je kao sastavni dio Muzeja.

U posljednjih desetak godina intenzivno se radilo na inventarizaciji i stručnoj valorizaciji prikupljene arheološke građe. Arheološka iskapanja u organizaciji FMGG-a provedena su u Lištanima, Lipi i Rapovinama. Svi pokretni nalazi pohranjeni su u Muzeju, od čega je dio izložen u stalnome postavu arheološke zbirke.

Zbirka obuhvaća predmete iz razdoblja prapovijesti, rimske antike, kasne antike, ranoga te razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka. Najvećim brojem zastupljeni su predmeti s livanjskoga područja te manjim brojem s Glamočkoga, Duvanjskoga i Kupreškoga polja.


Voditeljica zbirke:
Marija Marić Baković
muzejska savjetnica
e-mail: marija.maric.b@gmail.com